1958

August

Yoshida Kogyo K.K. headquarters relocated to Asakusa Kaminarimon, Taito-ku, Tokyo.