1945

August

Uozu Tekkousho K.K. purchased by Yoshida Kogyosho. Renamed Yoshida Kogyo K.K.