1938

February
San-es Shokai renamed Yoshida Kogyosho